Make your own free website on Tripod.com

De Groene Tikker

Home | Beheergroep Beatrixpark | Het Groene Stadsleven | Werkgroep Orchideeën | IVN Bomentuin | J.M. den Uylpark | Koningin Beatrixpark | Bosrand Werkgroep | Vrijwilligersgroep Lumičrepark | Kronkelveld | Groene Linken | Reageren

Het Groene Stadsleven

Natuurbeheerwerk door vrijwilligers in Almeerse Stadsparken

  Samenwerkingsproject Landschapsbeheer Flevoland en Gemeente Almere 

Inleiding

Landschapsbeheer Flevoland is in samenwerking met de gemeente Almere een natuurbeheerproject gestart onder de naam Het Groene Stadsleven. In drie Almeerse stadsparken voeren vrijwilligers kleinschalige beheerswerkzaamheden uit met als doel meer mogelijkheden te creëren voor natuur, landschap en educatie. Sinds begin 2002 is op een drie-tal locaties begonnen. Nu (begin 2007) worden er op een acht-tal locaties in Almere gewerkt. Deze zijn o.a.: het Cruquiuseiland in het Hannie Schaftpark, het Lumičrepark, de Bosrand, het Beatrixpark en het Vroege Vogelbos.

Gebiedskenmerken:

Het Cruciuseiland ligt te midden van het Hannie Schaftpark en de Leeghwaterplas en bestaat uit een weelderige begroeiing van bomen en struiken. Op het eiland zijn hoogteverschillen aangebracht. Het gebied wordt weinig door het publiek bezocht. Het wordt wel door jongeren bezocht voor allerlei doe activiteiten, zoals bijvoorbeeld hutten bouwen, maar dat heeft tot gevolg dat allerlei niet gewenste zaken tussen het groen blijven liggen, zoals aangesleepte folders en hout.

Het Lumičrepark ligt tussen het Weerwater en de Filmwijk en bestaat uit bos en struweel, doorsneden door wandelpaden. Tussen het bosgebied aan de zuidzijde van het park en het weerwater ligt een relatief open gebied met veel opslag van wilg met afwisselende kruiden en rietgroei.

 

Het Beatrixpark is een groot park en ligt centraal in Almere tussen de Muziekwijk en de Kruidenwijk. Bosvakken worden afgewisseld door graslanden en bomenrijen en het park wordt als het ware in tweeën gesplitst door een brede waterpartij. Door het park heen lopen enkele brede wandel- en skeelerpaden. Er is een speeltuin en een grote skatevoorziening. In de zuid-west hoek van het park ligt een gegraven poel met natuurlijke oeverbegroeiing

Vrijwilligers

De uitvoering van al de beheerwerkzaamheden wordt overgelaten aan mensen die het leuk vinden zich vrijwillig in te zetten voor natuur en landschap. De coördinatie, de kennisinbreng, het verzorgen van de gereedschappen en de organisatie van het geheel is in handen van Landschapsbeheer Flevoland.

Al direct bij de start van het project heb ik me aangemeld als vrijwilliger en ik heb intussen een aantal keer een werkdag mogen meemaken. Vrijwilligerswerk in natuur en landschap staat voor mij synoniem aan:

-          gezellig samenwerken in de natuur

-          lekker, in je eigen tempo, actief bezig zijn

-          zinvol werk doen

-          natuur van dichtbij beleven

-          leuke mensen ontmoeten

-          elke keer weer iets nieuws leren

-          lekker gezond in de buitenlucht bezig zijn

-           

Meedoen...

Lijkt het je ook leuk om af en toe in de Almeerse natuur bezig te zijn of wil je op de hoogte gehouden worden van de werkzaamheden, geef je dan op als vrijwilliger of als belangstellende bij Landschapsbeheer Flevoland, telefoon: 0320-294939 of per mail flevoland@landschapsbeheer.net

 

natuurwerkdag2002.jpg
Lumičrepark Natuurwerkdag 2002
lumierepark.jpg
Bosrandbeheer Lumičrepark

Mogelijkheden kleinschalige beheerswerkzaamheden

Op het Cruciuseiland kunnen de volgende activiteiten uitgevoerd worden: Het bosgebied is vrij ontoegankelijk en kan door het uitzetten en  begaanbaar maken van een wandelpad beter toegankelijk worden. Aan de oostzijde van het eiland ligt een zandheuvel die voornamelijk begroeid is met riet. Met een aantal maatregelen zou een gevarieerde plantengroei mogelijk zijn. Het riet zou selectief gemaaid moeten worden; voor planten als kattenstaart, koninginnenkruid en moerasspirea is dit gebied zeer geschikt.  Ook het incidenteel wegkappen van struik- en boomvormers en het vervolgens inzaaien/inplanten van boskruiden behoort tot de mogelijkheden. Bovendien zijn er allerlei mogelijkheden om het reliëf op het eiland te accentueren door afwisselend open en gesloten plekken te maken. Op het eiland kunnen broeihopen worden aangelegd voor ringslangen. Besdragende en bloeiende struiken kunnen aangeplant worden waardoor vogels naar het eiland toegetrokken worden. Het ophangen van nestkastjes bevordert de boomholte bewonende vogelsoorten. Op termijn ontstaan er voldoende holten voor deze vogels maar op dit moment ontbreken dergelijke holten.

In het Lumičrepark kunnen verschillende activiteiten ontwikkeld worden. Voor een groot deel komen deze overeen met de maatregelen op het Cruciuseiland. Het eiland aan de zuidzijde van het Lumičrepark kent verschillende wandelpaden die een brede randstrook hebben langs het pad. Deze strook biedt volop mogelijkheden voor allerlei themas, zoals het aanplanten van diverse kruiden en het afmaaien van de nu nog in overvloed groeiende brandnetels, het maken van inhammen en zoomvegetatie aanleggen, het aanplanten van besdragende heesters. Uitgangspunt is een bosrand te creëren waarin veel aandacht is voor inheemse begroeiingen. Er zijn voorts verschillende mogelijkheden om diersoorten een kans te geven om zich in het park te vestigen. Denk aan vogelkasten, vleermuiskasten, broeihopen, diverse kruiden vegetaties, vlinderhoekjes, etc.

In het Beatrixpark hebben de bosranden een overwegend recht patroon en is er weinig variatie. Het plan is om meer variatie aan te brengen, waarbij enkele bosranden een meer golvend patroon krijgen. Door het verschralen van de grond in de zo ontstane inhammen en het uitzaaien van kruiden en bloemen wordt beoogd meer mogelijkheden te scheppen voor de flora en de (vlinder)fauna.

Het plan is om in de toekomst, bij voldoende deelname van vrijwilligers, de poelen mee te nemen in de beheersplannen. Incidenteel zal er dan gemaaid worden en de poelen zullen gefaseerd geschoond moeten worden. Een beheersplan voor het Beatrixpark, waarin ook de poelen worden opgenomen, is in de maak.

ga naar: Landschapsbeheer Flevoland

lbfimage001.jpg

.